Baarns Ondernemers Netwerk

Privacy Beleid Baarns OndernemersNetwerk

Het Baarns OndernemersNetwerk (BON) is een vereniging voor ondernemers, (statutair) directeuren en/of eigenaren van ondernemingen, gevestigd of woonachtig in Baarn. Het BON biedt een platform om te netwerken, inhoudelijk te debatteren en bijzondere evenementen te beleven. Het BON is in 2007 opgericht en streeft naar concrete, succesvolle
samenwerking van Baarnse ondernemers: van jong tot oud, van starters tot door de wol geverfde professionals en van zzp'ers tot grotere bedrijven.

Het BON hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van haar leden. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de verzamelde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het BON houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en  egelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door het BON verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • voor het administreren en factureren van uw BON-lidmaatschap;
 • om u te laten deelnemen aan de BON-bijeenkomsten en eventuele andere bijeenkomsten van aan het BON
  gelieerde organisaties, bv van Platform Ondernemend Baarn (POB);
 • om u per e-mail (nieuws)berichten en uitnodigingen te sturen voor BON-bijeenkomsten en overige, relevante
  evenementen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij algemene persoonsgegevens van u vragen. Zie hiertoe de bijlage
‘Gebruik persoonsgegevens BON’,  categorie A en C.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons levert, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor deuitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het BON;
 • het verzorgen van de ledenadministratie en financiële administratie (zie categorie D in de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens BON’);
 • het verspreiden van (nieuws)berichten en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor expliciete schriftelijk toestemming geeft. Wij geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen de door u verstrekte gegevens dus niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

Toegang tot informatie over de leden op de website
Als lid kunt u met uw individuele gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op het ledendeel van de BON-website. U kunt op die manier via de website informatie van andere leden opzoeken via het Ledenoverzicht (‘smoelenboek’). Afhankelijk van de gegevens die leden ter inzage beschikbaar willen stellen, is informatie van hen zichtbaar volgens categorie B in de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens BON’.

Als lid van het BON dient u zich met betrekking tot de informatie van de andere leden ook in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat u de informatie van overige leden niet kunt verstrekken aan derde partijen, tenzij het BON hiervoor nadrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als u een ander lid wilt mailen, dient u zelf te zorgen voor zijn/haar toestemming. Een aankondiging of uitnodiging voor de leden kunt u op het Prikbord van de BON-website plaatsen. Dit is alleen te gebruiken en in te zien door de leden.

Op de publieke websitepagina ‘Ledenoverzicht’ staan de namen van bedrijven/organisaties vermeld die lid zijn van het BON met een link naar de bedrijfswebsite.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het BON bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor het ledendeel van de BON-website, waar u informatie over andere leden kunt opzoeken en waar u zelf uw gegevens kunt bijwerken.
 • De website is voorzien van een SSL-beveiligingscertificaat.
 • We maken op regelmatige basis back-ups van de persoonsgegevens van de leden (Excel downloads) om deze te kunnen herstellen bij evt. fysieke of technische incidenten met de website.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Het bestuur en secretariaat zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u geen rechten meer ontlenen aan uw lidmaatschap. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied
van privacybescherming.

Contact
Als BON zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: bestuur Baarns OndernemersNetwerk via: info@baarnsondernemersnetwerk.nl.

Versie 1 - mei 2018

Bijlage Privacy beleid

Baarns Ondernemers Netwerk

5 redenen om voor
de BON te kiezen

 • Leuke groep Ondernemers
 • Handige tips
 • Waardevol netwerk
 • Inspirerend programma
 • Elkaar inspireren

Copyright 2020 © Baarns OndernemersNetwerk